PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Adwokat Bartłomiej Biernacki posiada duże doświadczenie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczył w wielu procesach z tej dziedziny, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika oraz osób ubezpieczonych. Stopień skomplikowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sprawia, że w działania kancelarii wpisane jest bieżące śledzenie nieustannie zmieniających się przepisów. Mogą Państwo liczyć na fachową pomoc, poznanie różnych rozwiązań w uzależnieniu od celu, co będzie Państwa przewagą nad przeciwnikiem procesowym. Jak wynika z praktyki adwokackiej kancelarii, sprawy z tej dziedzin w sposób szczególny – co do zasady – wymagają przeprowadzenia dowodu w postaci zeznań świadków, zwłaszcza z perspektywy pracownika. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest spójne, konsultowane wydawanie aktów z zakresu prawa pracy, które respektują zasady prawa pracy i chroniony prawem interes pracodawcy. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych istotne jest szczegółowe dokumentowanie przebiegu kariery zawodowej za pomocą świadectw pracy i innych dokumentów.

Przykładowe rodzaje prowadzonych spraw:

  • przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę bądź rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne) albo też wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
  • sprawy o ustalenie stosunku pracy i związane z tym roszczenia
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia lub innych należności pracownika
  • sprawy o wydanie świadectwa pracy lub jego sprostowanie
  • sprawy o mobbing i przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
  • opiniowanie, projektowanie wewnętrznych i indywidualnych aktów prawa pracy (regulaminów, umów o pracę, porozumień zmieniających, porozumień z organizacjami związkowymi i innych aktów)
  • sprawy o ustalenie prawa do emerytury lub renty, przeliczenie emerytury lub renty
  • odwołanie od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS lub organów resortowych)
  • sprawy o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Bartłomiej Biernacki